d 3 2021.jpg
  • nowość

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych 2021

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni

Dane techniczne

Autor Tak
Cena: 90,90 zł 90.90
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Kod produktu: 23703_2021

Opis

W niniejszym opracowaniu podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych (w tym piorunochronnych) w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. W rozdziale 9 niniejszego zeszytu opracowano dodatkowe wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych, będące uzupełnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w rozdz. 8a „Instalacja telekomunikacyjna” działu IV „Wyposażenie techniczne budynków”). W rozporządzeniu tym określono szereg ogólnych uwarunkowań dotyczących poszczególnych typów budynków, ale brakuje wymagań szczegółowych odnośnie do instalacji telekomunikacyjnych w budynkach przemysłowych, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. W przedstawianym zeszycie WTWiORB szczegółowo są opracowane wymagania dotyczące elektrycznych sieci i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV. Instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach przemysłowych powinny zapewniać: ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowych, bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, a także spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz norm i wiedzy technicznej. Niniejszy zeszyt ma charakter wytycznych i zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych (piorunochronnych) i telekomunikacyjnych w obiektach przemysłowych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa przemysłowego, i obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych, wykonania instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i urządzeń piorunochronnych, technologii montażu instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, odbioru instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych oraz telekomunikacyjnych w obiektach i budynkach przemysłowych (w tym wymagania dotyczące odbiorów częściowych, wymagania dotyczące odbioru końcowego oraz zakres badań i sprawdzeń odbiorczych), a także wykazu istniejących przepisów technicznych i dokumentów związanych, dotyczących wykonania i odbioru instalacji (elektrycznych, piorunochronnych, telekomunikacyjnych) w obiektach budowlanych, szczególnie przemysłowych. Opracowanie nie zawiera warunków wykonania i odbioru robót realizowanych z zastosowaniem metodologii BIM (Building Information Modeling).

 

Autor: Radosław Lenartowicz, Michał Świerżewski
Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Numer w serii: D3/2021
Rok wydania: 2021
Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
Opis fizyczny: 292 s.
ISBN: 978-83-249-8610-1

 

Spis treści

Przedmowa ...................................................................................................................................7

1. Wstęp ........................................................................................................................................9

1.1. Przedmiot i zakres opracowania ................................................................................ 9

1.2. Terminy i definicje................................................................................................... 12

1.3. Oznaczenia i skróty.................................................................................................. 31

1.4. Wymagania bhp przy wykonywaniu robót elektrycznych ....................................... 33

2. Dokumentacja.........................................................................................................................36

2.1. Projekt koncepcyjny................................................................................................. 36

2.2. Projekt budowlany i projekt instalacji elektrycznych .............................................. 36

2.3. Projekt wykonawczy................................................................................................ 37

2.4. Dokumentacja powykonawcza ................................................................................ 38

2.5. Projekt organizacji robót.......................................................................................... 38

2.6. Dokumentacja projektowa sieci............................................................................... 39

2.7. Projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).................................................... 40

2.8. Projekt instalacji telekomunikacyjnych ................................................................... 40

3. Urządzenia i wyroby wprowadzone do obrotu......................................................................43

3.1. Wymagania formalne............................................................................................... 43

3.2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń, aparatury i materiałów ....................... 46

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w przemyśle...............67

4.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru................................................ 67

4.2. Organizacja pracy na terenie budowy ...................................................................... 69

4.3. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń na terenie budowy ............ 71

4.4. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych................................................... 76

4.5. Wykonywanie połączeń szyn, przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń ................................... 79

4.6. Sprawdzenia odbiorcze. Rozruch............................................................................. 80

4.7. Odbiór robót............................................................................................................. 81

4.8. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia.................................................................... 84

5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych.......85

5.1. Wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznych ................................................ 85

5.2. Wymagania dotyczące montażu stacji i urządzeń zasilających ............................. 100

5.3. Stacje napowietrzne ............................................................................................... 101

5.4. Stacje wnętrzowe [70]............................................................................................ 111

5.5. Montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach............................................. 122 

5.6. Rozdzielnice o napięciu znamionowym 1 kV........................................................ 123

5.7. Zasilanie odbiorników energii elektrycznej w obiektach przemysłowych............. 127

5.8. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV ........................................... 151

5.9. Instalacje elektryczne wnętrzowe według normy wieloarkuszowej PN-HD 60364.......................... 151

6. Wymagania dotyczące ochrony odgromowej......................................................................163

6.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 163

6.2. Przewody odprowadzające..................................................................................... 164

6.3. Uziomy .................................................................................................................. 164

6.4. Urządzenia piorunochronne wewnętrzne ............................................................... 164

6.5. Ochrona w wykonaniu specjalnym........................................................................ 165

6.6. Ochrona linowych urządzeń transportowych......................................................... 167

6.7. Ochrona dźwigów budowlanych............................................................................ 169

6.8. Ochrona urządzeń rozdzielczych ........................................................................... 169

6.9. Montaż urządzeń piorunochronnych...................................................................... 170

6.10. Badania urządzeń piorunochronnych w wykonaniu specjalnym ......................... 170

7. Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych wybuchem i pożarem.............................172

7.1. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.................................... 172

7.2. Wspólne wymagania dotyczące stref potencjalnie zagrożonych wybuchem........ 172

7.3. Źródła emisji czynników palnych .......................................................................... 174

7.4. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych.................... 174

7.5. Przestrzenie zagrożone wybuchem atmosfer pyłowych......................................... 175

7.6. Wymiary stref zagrożonych wybuchem................................................................. 176

7.7. Dokumentacja klasyfikacyjna ................................................................................ 177

7.8. Alternatywna metoda oceny ryzyka obejmująca „poziom zabezpieczenia urządzeń” (EPL) ................... 180

7.9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym ............................... 180

7.10. Stopnie ochrony osłon urządzeń elektrycznych ................................................... 184

7.11. Konstrukcje urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym........ 185

7.12. Poziomy zabezpieczenia urządzeń....................................................................... 190

7.13. Znakowanie urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych .............................. 191

7.14. Wymagania w zakresie doboru urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych wybuchem .............................. 193

7.15. Związek między poziomem zabezpieczenia urządzeń (EPL) i strefami zagrożenia wybuchem ................... 193

7.16. Dobór urządzeń elektrycznych według poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL).......................... 194

7.17. Dobór urządzeń elektrycznych według grup........................................................ 196

7.18. Dobór urządzeń elektrycznych według temperatury samozapalenia gazów, par lub pyłów oraz temperatury otoczenia............................................................. 196

7.19. Dobór opraw oświetleniowych ............................................................................ 198

7.20. Dobór silników elektrycznych ............................................................................. 199

7.21. Wymagania w stosunku do wykonania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem .............. 200 

7.22. Układy sieciowe i ochrona od porażeń prądem elektrycznym............................. 200

7.23. Ochrona przed wpływami zewnętrznymi............................................................. 201

7.24. Urządzenia instalowane ponad przestrzeniami zagrożonymi wybuchem ........... 201

7.25. Wyrównywanie potencjałów................................................................................ 201

7.26. Ochrona przed gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej ............. 202

7.27. Ochrona katodowa części metalowych ................................................................ 202

7.28. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe....................................................... 203

7.29. Silniki elektryczne ............................................................................................... 203

7.30. Wymagania w zakresie instalowania przeciwpożarowych wyłączników zasilania ................................. 204

7.31. Wymagania w stosunku do instalowania grzejników rezystancyjnych .............. 205

7.32. Wymagania w stosunku do oprzewodowania ...................................................... 205

7.33. Wymagania dotyczące urządzeń w osłonach ognioszczelnych „d” ..................... 207

7.34. Wymagania dotyczące obwodów iskrobezpiecznych .......................................... 208

7.35. Wymagania do urządzeń w osłonach gazowych z nadciśnieniem ....................... 209

7.36. Wymagania w stosunku do instalacji urządzeń w wykonaniu Ex„n”..................... 212

7.37. Odbiór powykonawczy instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem ............ 212

7.38. Ochrona odgromowa obiektów zagrożonych wybuchem .................................... 214

7.39. Instalacje elektryczne w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarem........... 217

7.40. Dobór i instalowanie urządzeń............................................................................. 219

7.41. Odbiór robót......................................................................................................... 226

8. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.....................................................227

8.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 227

8.2. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych do 1 kV.......................... 228

8.3. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych powyżej 1 kV ................... 230

9. Instalacja telekomunikacyjna w obiektach przemysłowych ..............................................248

9.1. Informacje ogólne .................................................................................................. 248

9.2. Wymagania ogólne ................................................................................................ 248

9.3. Przemysłowa struktura telekomunikacyjna............................................................ 249

9.4. Instalacje antenowe................................................................................................ 258

9.5. Dodatkowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej ......................... 260

9.6. Koordynacja pomiędzy instalacjami elektroenergetycznymi a teletechnicznymi .............................. 261

9.7. Podstawowe wymagania instalacyjne .................................................................... 264

9.8. Wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych................................................ 267

9.9. Punkt dystrybucyjny .............................................................................................. 268

9.10. Montaż instalacji teletechnicznej ......................................................................... 268

9.11. Montaż poszczególnych elementów instalacji teletechnicznej ............................ 273

9.12. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych................................................................ 274

10. Transport.............................................................................................................................279

10.1. Wymagania ogólne .............................................................................................. 279

10.2. Transport materiałów........................................................................................... 279 

10.3. Odbiór i przyjęcie materiałów.............................................................................. 280

10.4. Składowanie materiałów elektrycznych............................................................... 280

10.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych...................................................................................... 283

Załącznik 1................................................................................................................................284

Protokół odbioru końcowego instalacji telekomunikacyjnej w budynku (obiekcie budowlanym)............................................................................................................................284

Bibliografia ...............................................................................................................................286

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl