FIZYKA POMOC DLA KANDYDATÓW NA UCZELNIE TECHNICZNE I MEDYCZNE

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 32,90 zł 32.90
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Wydawca: Kaprint
Kod produktu: 39248

Opis

AUTOR

RZĄD S.

ISBN

978-83-937928-6-3

LICZBA STRON

333

ROK WYDANIA

2015

WYDAWCA

KAPRINT

 

 

Wstęp.........................................................................................................................str. 11 I. MECHANIKA ....................................................................................................................13 Kinematyka – nauka o ruchu ..........................................................................................13 Pojęcia fizyczne................................................................................................................14 Składanie wektorów prędkości........................................................................................16 Odejmowanie wektorów .................................................................................................17 Ruch jednostajny prostoliniowy.......................................................................................18 Ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej.............................................................19 Dynamika.........................................................................................................................24 I zasada dynamiki – zasada bezwładności........................................................................24 II zasada dynamiki: gdy działa niezrównoważona siła.....................................................25 III zasada dynamiki: zasada akcji i reakcji.........................................................................26 Pęd ciała, popęd siły ........................................................................................................29 Zasada zachowania pędu.................................................................................................30 Układy inercjalne i nieinercjalne......................................................................................31 Ruch jednostajny po okręgu ............................................................................................34 Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu.......................................35 Siła dośrodkowa i odśrodkowa w układzie inercjalnym...................................................36 Odśrodkowa siła bezwładności w układzie wirującym (nieinercjalnym) .........................37 Praca ...............................................................................................................................39 Moc – praca wykonana w jednostce czasu......................................................................39 Energia potencjalna ciężkości..........................................................................................40 Energia kinetyczna...........................................................................................................43 Energia mechaniczna.......................................................................................................45 Swobodne spadanie ciał ..................................................................................................47 Rzut pionowy ...................................................................................................................48 Rzut poziomy – gdy ciału nadajemy prędkość w kierunku poziomym.............................48 Rzut ukośny......................................................................................................................50 Tarcie ...............................................................................................................................53 Prawo grawitacji .............................................................................................................56 Siła grawitacji, a ciężar ciała.............................................................................................57 Wyznaczanie masy Ziemi.................................................................................................57 Natężenie pola grawitacyjnego........................................................................................59 Praca w polu grawitacyjnym, gdy zmienia się siła grawitacji...........................................61 Potencjał grawitacyjny (V)...............................................................................................63 Związek między natężeniem, a potencjałem grawitacyjnym...........................................63 I prędkość kosmiczna.......................................................................................................64 Satelita stacjonarny .........................................................................................................66 II prędkość kosmiczna......................................................................................................67 Dynamika bryły sztywnej................................................................................................68 Ruch postępowy i obrotowy............................................................................................68 Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej..................................................69 Twierdzenie Steinera .......................................................................................................71 

Ruch ciał na równi pochyłej.............................................................................................72 Moment siły.....................................................................................................................73 I zasada dynamiki dla ruchu obrotowego........................................................................74 II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego.......................................................................75 III zasada dynamiki dla ruchu obrotowego......................................................................75 Moment pędu..................................................................................................................75 Zasada zachowania momentu pędu ................................................................................76 Uzupełnienie wiadomości z dynamiki ruchu obrotowego...............................................76 Przykładowe zadania z ruchu obrotowego......................................................................77 Zestawienie popularnych wzorów w ruchu postępowym i obrotowym..........................79 II. TERMODYNAMIKA..........................................................................................................81 Energia wewnętrzna, ciepło i temperatura .....................................................................81 Temperatura....................................................................................................................81 Ciepło...............................................................................................................................82 Pierwsza zasada termodynamiki ....................................................................................83 Zerowa zasada termodynamiki.......................................................................................84 Gazy .................................................................................................................................84 Ciśnienie gazu ..................................................................................................................85 Izotermiczna przemiana gazu ..........................................................................................86 Izochoryczna przemiana gazu..........................................................................................88 Izobaryczna przemiana gazu............................................................................................89 Adiabatyczna przemiana gazu .........................................................................................90 Równanie Clapeyrona......................................................................................................92 Ciepło molowe ܥ ௣i ܥ௩ .....................................................................................................93 Gazy rzeczywiste..............................................................................................................95 Zmiany stanu skupienia ..................................................................................................97 Ilustracja przemian fazowych ..........................................................................................98 Zmiany energii podczas przemian fazowych....................................................................99 Zależność temperatury topnienia od ciśnienia wywieranego na te ciała ......................101 Równanie gazu rzeczywistego – równanie Van der Waalsa ..........................................102 Parowanie i wrzenie.......................................................................................................102 Wilgotność względna i bezwzględna .............................................................................104 II zasada termodynamiki...............................................................................................104 Silnik Carnota.................................................................................................................105 Entropia .........................................................................................................................107 III. HYDROSTATYKA I HYDRODYNAMIKA...........................................................................110 Prawo Pascala................................................................................................................110 Równania cieczy w naczyniach połączonych..................................................................111 Paradoks hydrostatyczny...............................................................................................111 Prawo Archimedesa.......................................................................................................112 Warunki pływania ciał....................................................................................................113 Wyznaczanie gęstości ciał stałych..................................................................................113 Wyznaczanie gęstości cieczy..........................................................................................114 Hydrodynamika – ciecz w ruchu....................................................................................116 Równanie ciągłości cieczy ..............................................................................................116 Prawo Bernoulliego........................................................................................................116

IV. ELEKTROMAGNETYZM..................................................................................................119 Elektrostatyka ...............................................................................................................119 Prawo Coulomba............................................................................................................120 Przykłady oddziaływania ładunków...............................................................................121 Pole elektryczne.............................................................................................................122 Linie sił pola elektrycznego............................................................................................123 Prawo Gaussa ................................................................................................................124 Praca w polu elektrostatycznym....................................................................................126 Związek między natężeniem a potencjałem..................................................................128 Rozmieszczenie ładunku na przewodniku .....................................................................129 Wyładowania atmosferyczne.........................................................................................130 Wyznaczenie ładunku elementarnego...........................................................................131 Doświadczenie R.A. Millikana........................................................................................132 V i E na kuli metalowej (przewodniku)...........................................................................132 Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym jednorodnym.................................133 Pojemność elektryczna ..................................................................................................134 Pojemność kuli...............................................................................................................135 Kondensatory (płaskie)..................................................................................................136 Łączenie kondensatorów...............................................................................................137 Dielektryki w kondensatorach .......................................................................................138 Energia naładowanego kondensatora ...........................................................................139 Zadania ..........................................................................................................................140 Prąd elektryczny............................................................................................................144 Natężenie prądu elektrycznego.....................................................................................145 Prawo Ohma..................................................................................................................145 Prawo Ohma w innej postaci.........................................................................................147 Łączenie oporów............................................................................................................147 Praca i moc prądu elektrycznego...................................................................................149 Ogniwa galwaniczne ......................................................................................................153 Ogniwo Leclanchego......................................................................................................154 Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa..................................................................156 Łączenie ogniw w baterie ..............................................................................................156 II prawo Kirchhoffa ........................................................................................................157 Zmiana zakresu pomiaru natężenia prądu i napięcia.....................................................158 Metody pomiaru oporów ..............................................................................................159 Dzielnik napięcia. Potencjometr....................................................................................160 Zjawisko termoelektryczne............................................................................................161 Pole magnetyczne .........................................................................................................161 Pole magnetyczne ziemskie...........................................................................................162 Pole magnetyczne wytworzone przez prąd płynący w przewodnikach o różnych kształtach ......................................................................................................162 Doświadczenie Oersteda ...............................................................................................162 Prawo Ampera...............................................................................................................163 Prawo Biota i Savarta.....................................................................................................164 Pole magnetyczne w zwojnicy (solenoidzie, cewce)......................................................165 Siła elektrodynamiczna..................................................................................................166

Strumień wektora B ⃗ (φ_B).........................................................................................168 Siła Lorentza...................................................................................................................168 Cyklotron .......................................................................................................................170 Oscyloskop.....................................................................................................................171 Ramka z prądem w polu magnetycznym.......................................................................172 Substancja w polu magnetycznym.................................................................................172 Wyjaśnienie zjawisk magnetycznych widzianych przez obserwatorów w mikroświecie174 Paramagnetyki...............................................................................................................174 Diamagnetyki.................................................................................................................175 Ferromagnetyki..............................................................................................................175 Indukcja elektromagnetyczna.......................................................................................177 Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya .............................................................177 Reguła Lenza..................................................................................................................178 Zjawisko samoindukcji...................................................................................................182 Prądnica prądu zmiennego............................................................................................183 Natężenie i napięcie skuteczne......................................................................................185 Transformator................................................................................................................187 Opór i samoindukcja w obwodzie prądu zmiennego.....................................................188 Pojemność i opór w obwodzie prądu zmiennego..........................................................190 ܴ, ܮ ,ܥ w obwodzie prądu zmiennego............................................................................191 Rezonans napięć w obwodach ܴ, ܮ ,ܥ............................................................................192 Obwody ܥܮ.................................................................................................................... 193 Obwody LC zamknięte i otwarte....................................................................................195 Fale elektromagnetyczne...............................................................................................195 Energia pola elektromagnetycznego..............................................................................197 Praca i moc w obwodach ܴ, ܮ,ܥ.................................................................................... 197 Równania Maxwella.......................................................................................................198 V. RUCH HARMONICZNY...................................................................................................201 Wychylenie, prędkość, siła i przyspieszenie w ruchu harmonicznym............................202 Zależność energii w ruchu harmonicznym od czasu .....................................................205 Odkształcenia sprężyste ciał. Prawo Hooke’a................................................................205 Wahadło matematyczne................................................................................................208 Wahadło fizyczne...........................................................................................................210 Drgania nietłumione......................................................................................................211 Drgania tłumione...........................................................................................................212 Drgania wymuszone.......................................................................................................213 Składanie drgań harmonicznych....................................................................................214 VI. FALE MECHANICZNE......................................................................................................217 Fale poprzeczne.............................................................................................................217 Fale podłużne.................................................................................................................217 Podstawowe wiadomości o falach.................................................................................218 Zasada Huygensa ...........................................................................................................218 Odbicie fali.....................................................................................................................219 Prawo odbicia fali ..........................................................................................................220 Załamanie fali.................................................................................................................220 Interferencja fal – nakładanie fal...................................................................................222

Akustyka.........................................................................................................................224 Natężenie dźwięku (I) ....................................................................................................227 Rozchodzenie się fal dźwiękowych. Echo i pogłos.........................................................229 Szybkość rozchodzenia się dźwięku...............................................................................230 Rezonans akustyczny .....................................................................................................230 Zjawisko Dopplera .........................................................................................................232 VII. OPTYKA..........................................................................................................................235 Odbicie światła...............................................................................................................235 Rozpraszanie światła......................................................................................................235 Zwierciadło płaskie ........................................................................................................235 Zwierciadło kuliste.........................................................................................................236 Zwierciadło kuliste wklęsłe............................................................................................237 Zwierciadło kuliste wypukłe...........................................................................................239 Aberracja sferyczna zwierciadła.....................................................................................240 Załamanie światła..........................................................................................................240 Całkowite wewnętrzne odbicie światła. Kąt graniczny..................................................242 Światło jednobarwne w pryzmacie................................................................................243 Soczewki ........................................................................................................................244 Zdolność skupiająca soczewki........................................................................................247 Soczewki rozpraszające..................................................................................................247 Rozszczepienie światła białego w pryzmacie.................................................................251 Przyrządy optyczne........................................................................................................253 Dyfrakcja i interferencja światła ....................................................................................258 Doświadczenie Younga ..................................................................................................258 Siatka dyfrakcyjna..........................................................................................................259 Polaryzacja światła.........................................................................................................260 Polaryzacja światła przy odbiciu od dielektryka ............................................................261 Polaryzacja światła w kryształach..................................................................................261 Promieniowanie ciała doskonale czarnego: ..................................................................262 Prawa Kirchhoffa............................................................................................................263 Prawo Wiena .................................................................................................................264 Prawo Stefana – Boltzmanna.........................................................................................264 Barwy ciał świetle przechodzącym i odbitym................................................................264 Fotometria.....................................................................................................................265 Natężenie źródła światła albo światłość ........................................................................265 Strumień świetlny..........................................................................................................265 Natężenie oświetlenia ...................................................................................................265 Porównanie natężeń źródła światła...............................................................................266 VIII. FIZYKA WSPÓŁCZESNA..................................................................................................267 Zjawisko fotoelektryczne...............................................................................................270 Doświadczenia z fotokomórką.......................................................................................272 Kwant energii.................................................................................................................273 Fale materii de Broglie’a................................................................................................273 Mikroskop elektronowy.................................................................................................274 Cząstka w „studni potencjału”.......................................................................................275 Efekt tunelowy...............................................................................................................276

Zjawisko Comptona .......................................................................................................276 Budowa atomu ..............................................................................................................277 Atom wodoru.................................................................................................................279 Widma absorpcyjne.......................................................................................................282 Liczby kwantowe............................................................................................................283 Promieniowanie rentgenowskie (oznaczenie: X)...........................................................286 Dyfrakcja promieni X......................................................................................................287 Widmo ciągłe i charakterystyczne promienie X.............................................................288 Jądro atomowe..............................................................................................................289 Energia wiązania w jądrze atomowym ..........................................................................291 Energia jądrowa.............................................................................................................292 Rozpad promieniotwórczy , , ..................................................................................295 Prawo rozpadu promieniotwórczego ............................................................................296 Wyjaśnienie rozpadu ∝..................................................................................................297 Wyjaśnienie rozpadu ߚ..................................................................................................298 Metody wykrywania cząstek elementarnych ................................................................299 IX. ELEMENTY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO................................................................................301 Rodzaje wiązań między atomami...................................................................................301 Półprzewodniki typu n...................................................................................................303 Półprzewodniki typu p...................................................................................................304 Dioda półprzewodnikowa..............................................................................................305 Tranzystor......................................................................................................................306 Fotodioda.......................................................................................................................307 Dioda świecąca .............................................................................................................308 Fotoogniwo....................................................................................................................308 X. ELEMENTY TEORII WZGLĘDNOŚCI ................................................................................309 XI. ASTROFIZYKA.................................................................................................................313 Podstawowe wiadomości o Słońcu................................................................................313 Gwiazdy .........................................................................................................................314 Fotometria gwiazdowa ..................................................................................................315 Diagram Hertzsprunga – Russella ..................................................................................316 Rodzaje gwiazd ..............................................................................................................316 Gwiazdy regularnie zmienne – cefeidy ..........................................................................317 Gwiazdy supernowe.......................................................................................................318 Galaktyki ........................................................................................................................318 Prawo Hubble’a .............................................................................................................319 XII. WIADOMOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE....................................................................................321 Zderzenia sprężyste centralne.......................................................................................321 Zderzenia sprężyste ukośne...........................................................................................322 Zderzenia niesprężyste ..................................................................................................323 Elementy rachunku różniczkowego i całkowego tylko do bardzo prostych obliczeń ....324 Niepewności pomiarowe. Dyskusja błędu.....................................................................326 Napięcie powierzchniowe i włoskowatość ....................................................................328

 

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl