HYDROGEOLOGIA Z PODSTAWAMI GEOLOGII

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 29,90 zł 29.90
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 41966

Opis

 
 
AUTOR: KOWALSKI JERZY
 
Wydanie III podręcznika przeznaczone jest dla studentów inżynierii oraz ochrony środowiska, inżynierii wodnej i melioracyjnej, a także gospodarki wodnej. W opracowaniu uwzględniono nowe przepisy prawa, zasady badań, dokumentowania i gospodarowania zasobami wód podziemnych, monitorowania oraz ochrony ilościowej i jakościowej wód. Poszerzono także wiadomości dotyczące podstaw modelowania przepływu wód podziemnych. Dołączono również nowe treści dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej, regionalizacji hydrogeologicznej, występowania wód podziemnych na terenie Polski, a także map geologicznych. Optymalne rozwiązania projektowe możliwe są tylko przy ścisłej współpracy specjalistów inżynierii środowiska i gospodarki wodnej ze specjalistami z zakresu geologii, a szczególnie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, by w praktyce zawodowej realizować projekty w zakresie budowy urządzeń wodnych i budowli wodnych oraz systemów melioracyjnych. Uzupełniony i poszerzony o nowe, dodatkowe wiadomości dotyczące hydrogeologii i podstaw geologii oraz o aktualne przepisy prawne podręcznik pomoże studentom – przyszłym specjalistom zrozumieć wpływ czynników naturalnych na właściwości systemu wód podziemnych oraz czynników antropogenicznych oddziałujących na ten system, by ich ingerencja przyczyniała się do poprawy środowiska naturalnego i zachowania jego równowagi.
 
ROK WYDANIA
2007
LICZBA STRON 398
FORMAT
B5
OPRAWA
MIĘKKA
ISBN 978-83-60574-14-0
 
spis treści
 
Przedmowa do wydania II ................................................................................ 5
Przedmowa do wydania III ............................................................................... 7
ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY GEOLOGII ................................................................................ 9
1.1. Wiadomości ogólne .................................................................................. 9
1.1.1. Kształt i budowa Ziemi ................................................................ 10
1.1.2. Przekrój przez Ziemię .................................................................. 10
1.2. Geologia dynamiczna ............................................................................. 12
1.2.1. Procesy endogeniczne .................................................................. 12
1.2.2. Procesy egzogeniczne................................................................... 17
1.2.2.1. Wietrzenie ....................................................................... 17
1.2.2.2. Erozja .............................................................................. 19
1.2.2.3. Procesy agradujące – transport i akumulacja .................. 23
1.3. Geologia historyczna i stratygrafia ......................................................... 29
1.3.1. Wiek Ziemi ................................................................................... 38
1.4. Budowa geologiczna Polski .................................................................... 38
1.5. Plejstocen i holocen (neogen/czwartorzęd) ............................................ 46
1.5.1. Zlodowacenia plejstoceńskie ........................................................ 46
1.5.1.1. Pradoliny ......................................................................... 48
1.5.1.2. Osady plejstocenu ........................................................... 49
1.5.2. Holocen ........................................................................................ 50
ROZDZIAŁ 2 HYDROGEOLOGIA OGÓLNA .................................................................... 51
2.1. Hydrogeologiczne właściwości skał ....................................................... 52
2.1.1. Porowatość ................................................................................... 52
2.1.1.1. Wyznaczanie współczynnika porowatości ...................... 55
2.1.2. Skład granulometryczny ............................................................... 57
2.1.3. Przepuszczalność i pojemność wodna skał .................................. 61
2.1.4. Charakterystyka hydrogeologiczna skał ....................................... 66
2.2. Obieg wody w przyrodzie ....................................................................... 68
2.2.1. Bilans wodny ................................................................................ 69
2.3. Pochodzenie wód podziemnych ............................................................. 72
2.3.1. Wody kondensacyjne ................................................................... 72
2.3.2. Wody juwenilne ........................................................................... 73
2.3.3. Wody reliktowe ............................................................................ 73
2.4. Podział i klasyfikacja wód podziemnych ............................................... 74 
2.4.1. Strefa aeracji i saturacji ................................................................ 74
2.4.1.1. Woda higroskopijna i błonkowa ..................................... 75
2.4.1.2. Woda kapilarna ............................................................... 75
2.4.2. Wody w strefie saturacji ............................................................... 81
2.4.2.1. Wody zaskórne ................................................................ 82
2.4.2.2. Wody gruntowe ............................................................... 82
2.4.2.3. Wody wgłębne ................................................................ 83
2.4.2.4. Wody głębinowe ............................................................. 86
2.4.3. Wody szczelinowe i krasowe ....................................................... 86
2.5. Wpływ tektoniki na występowanie wód podziemnych ......................... 88
2.6. Źródła ..................................................................................................... 90
2.6.1. Rodzaje źródeł .............................................................................. 91
2.6.2. Wylewy, wycieki, wysięki ........................................................... 93
2.6.3. Wydajność źródeł ......................................................................... 93
2.6.3.1. Reżim własny źródła ....................................................... 95
2.7. Zasilanie wód podziemnych ................................................................... 96
2.7.1. Wysokość zasilania infiltracyjnego strefy saturacji ................... 101
2.7.1.1. Metody lizymetryczne ................................................... 102
2.8. Fizyczne, organoleptyczne, chemiczne i bakteriologiczne właściwości wód podziemnych ..................................................... 106
2.8.1. Właściwości fizyczne i organoleptyczne.................................... 106
2.8.2. Właściwości chemiczne wód podziemnych ............................... 110
2.8.3. Zakres badań fizycznych i chemicznych właściwości wód podziemnych .............................................................................. 117
2.8.4. Wymagania stawiane wodom do picia i do celów rolniczych .... 123
2.8.4.1. Woda do celów rolniczych ............................................ 125
2.8.5. Antropogeniczne zanieczyszczenia i zagrożenia wód podziemnych .............................................................................. 125
2.8.5.1. Zanieczyszczanie wód podziemnych przez rolnictwo .. 126
2.8.5.2. Zanieczyszczenia wód podziemnych przez odpady komunalne i przemysłowe ............................................. 129
2.8.5.3. Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich jakość .. 130
2.9. Wahania i pomiary zwierciadła wód podziemnych .............................. 134
2.9.1. Wahania stanów wód podziemnych ........................................... 134
2.9.2. Pomiary zwierciadła wody podziemnej ...................................... 141
2.9.2.1. Pomiar gwizdkiem studziennym ................................... 142
2.9.2.2. Pomiar świetlikiem studziennym .................................. 143
2.9.2.3. Prowadzenie obserwacji i dziennika ............................. 143
2.9.3. Graficzne odwzorowanie zwierciadła wody podziemnej ........... 144
2.9.3.1. Hydroizohipsy i hydroizobaty ....................................... 144 393
2.9.3.2. Wyznaczenie kierunku przepływu i spadku zwierciadła wody podziemnej..........................................................146
ROZDZIAŁ 3 DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH ........................................................ 149
3.1. Ogólna klasyfikacja ruchu cieczy w ośrodku porowatym .................... 149
3.2. Prawa filtracji ....................................................................................... 150
3.2.1. Liniowe prawo filtracji – prawo Darcy’ego ............................... 156
3.2.1.1. Spadek hydrauliczny w ośrodku nasyconym ................ 156
3.2.1.2. Prawo Darcy’ego ........................................................... 157
3.2.2. Zakres ważności prawa Darcy’ego ............................................. 161
3.2.2.1. Przedział ruchu przedliniowego .................................... 161
3.2.2.2. Ruch burzliwy ............................................................... 165
3.3. Równanie ciągłości przepływu ............................................................. 173
3.4. Filtracja płaska w planie – horyzontalna .............................................. 176
3.4.1. Potencjał Giryńskiego ................................................................ 178
3.4.2. Linearyzacja równania różniczkowego filtracji ......................... 181
3.4.3. Filtracja w ośrodku nienasyconym ............................................. 183
3.4.4. Warunki brzegowe i początkowe ............................................... 188
3.5. Rozwiązanie równania różniczkowego filtracji ustalonej .................... 191
3.5.1. Ustalony dopływ do rowu .......................................................... 191
3.5.2. Ustalony dopływ do studni ......................................................... 200
3.5.2.1. Studnia pojedyncza – zupełna ....................................... 200
3.5.2.2. Dopływ do studni zlokalizowanej w strumieniu wód podziemnych ........................................................ 206
3.6. Rozwiązania równania filtracji nieustalonej ......................................... 211
3.6.1. Dopływ do rowu ze stałym odpływem qo przy nieograniczonej warstwie wodonośnej ................................................................. 212
3.6.2. Nieustalony dopływ do rowu o stałym napełnieniu Ho przy nieograniczonej warstwie wodonośnej ....................................... 216
3.6.3. Nieustalony dopływ do studni pojedynczej i zespołu studni ..... 218
3.6.3.1. Zasięg depresji studni w warunkach nieustalonych ...... 225
3.7. Metody wyznaczania parametrów hydrogeologicznych...................... 226
3.7.1. Wzory empiryczne ..................................................................... 226
3.7.1.1. Współczynnik filtracji ................................................... 226
3.7.1.2. Współczynnik pojemności wodnej ............................... 229
3.7.1.3. Współczynnik odsączalności μ ..................................... 230
3.7.2. Metody laboratoryjne ................................................................. 231
3.7.3. Metody polowe oznaczania współczynnika filtracji .................. 236 394
3.7.3.1. Oznaczenie współczynnika filtracji na podstawie pompowania studni w warunkach ustalonych .............. 236
3.7.3.2. Oznaczenie współczynnika filtracji i zasobności na podstawie pompowań przy nieustalonym dopływie do studni ............................................... 242
3.7.3.3. Pomiary prędkości przepływu wody podziemnej ......... 251
3.7.3.4. Pomiary objętości przepływu ........................................ 254
3.7.3.5. Wyznaczenie współczynnika filtracji na podstawie zalewania studni wierconej .......................................... 257
3.7.3.6. Wyznaczenie współczynnika filtracji na podstawie zalewania szurfów i szybików ....................................... 258
3.7.3.7. Metoda sczerpywania .................................................... 261
3.7.4. Ocena metod wyznaczania współczynnika filtracji gruntu ....... 262
3.8. Filtracja w strukturach uwarstwionych ................................................ 263
3.9. Siatka hydrodynamiczna ....................................................................... 268
3.9.1. Potencjał prędkości .................................................................... 269
3.9.2. Linie prądu ................................................................................. 270
3.9.3. Wyznaczanie parametrów przepływu filtracyjnego za pomocą siatki hydrodynamicznej przepływu .......................................... 275
3.9.3.1. Wyznaczenie natężenia przepływu dla ruchu osiowo-symetrycznego ................................................ 279
3.9.4. Metody konstruowania siatek hydrodynamicznych przepływu ................................................................................... 281
3.10. Modelowanie przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń .................................................................................... 282
3.10.1 Cel modelowania ....................................................................... 282
3.10.2. Metody modelowania przepływu wody w ośrodkach porowatych ............................................................................... 283
3.10.2.1. Modele gruntowe ........................................................ 283
3.10.2.2 Modele analogowe ...................................................... 288
3.10.2.3. Podstawy modelowania matematycznego przepływu w ośrodkach porowatych ............................................. 291
3.10.3. Modele transportu zanieczyszczeń w strumieniu wód podziemnych ............................................................................ 295
3.10.4. Programy obliczeniowe modeli matematycznych przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń ...... 299
ROZDZIAŁ 4 ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH .............................................................. 303
4.1. Wprowadzenie ...................................................................................... 303 395
4.2 Podział zasobów ................................................................................... 304
4.3. Wyznaczenie zasobów wód podziemnych ........................................... 309
4.2.1. Wyznaczanie zasobów dynamicznych ...................................... 309
4.4. Określenie zasobów eksploatacyjnych ................................................. 320
4.4.1. Ocena zasobów eksploatacyjnych na podstawie teoretycznych obliczeń wydajności studni ................................. 321
4.4.2. Określenie zasobów eksploatacyjnych na podstawie pompowań próbnych .................................................................. 323
ROZDZIAŁ 5 WYSTĘPOWANIE WÓD PODZIEMNYCH NA OBSZARZE POLSKI ............................................................................. 325
5.1. Regiony wodne w Polsce ...................................................................... 327
5.2. Regiony hydrogeologiczne w Polsce .................................................... 327
5.3. Wody podziemne w utworach holocenu i plejstocenu ......................... 333
5.4. Wody podziemne w utworach starszego podłoża ................................ 335
5.5 Wody podziemne regionu Górnej i Środkowej Odry ............................ 338
5.6. Wody podziemne w dolinach rzecznych .............................................. 340
5.6.1. Charakterystyka wód podziemnych w utworach aluwialnych ... 340
5.6.2. Stosunek wód rzecznych do wód podziemnych ......................... 342
5.6.3. Piętrzenie wód podziemnych ...................................................... 345
5.7. Ochrona wód podziemnych .................................................................. 349
5.7.1. Tereny podmokłe i bagna ........................................................... 350
5.7.2. Ochrona środowiska i krajobrazu bagien oraz terenów podmokłych ............................................................................... 353
5.8. Monitoring wód podziemnych .............................................................. 356
ROZDZIAŁ 6 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA ....................................... 363
ROZDZIAŁ 7 MAPY GEOLOGICZNE .............................................................................. 367
ROZDZIAŁ 8 PODSTAWOWE AKTY PRAWA DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA I GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WÓD PODZIEMNYCH ............. 371
LITERATURA ............................................................................................... 383
Strony internetowe ........................................................................................ 390

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl