Podręcznik inżyniera rezydenta i inspektora nadzoru inwestorskiego w kontraktach obmiarowych FIDIC z płytą CD

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 193,00 zł 193.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Kod produktu: Jozenas18483

Opis

Opis produktu:

Format A4,
Stron 223,
papier kredowy,
Okładka kartonowa lakierowana.


Niniejszy Podręcznik został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń autora w realizacji dużych inwestycji w przemyśle budowlanym w kraju i za granicą, w tym zarządzanych zgodnie z regułami FIDIC stanowiącymi kodeks dobrych praktyk w zakresie kontraktów budowlanych. Za uprzejmą zgodą spółki Scott Wilson Polska w Podręczniku wykorzystano obszerne fragmenty opracowania p/t "Guidelines for the Administration of Civil Engineering Construction Contracts Overseas - draft" z lutego 2005r.

Podrozdział 7.2 'Zarządzanie Projektem metodą EV' został opracowany na podstawie publikacji, których autorami są osobno Panowie dr Paweł Schmidt (AGH w Krakowie) oraz dr Sławomir Wawak (UE w Krakowie). W Suplemencie do Podręcznika autor przedstawia szczegółowe procedury badania stalowych i żeliwnych
rurociągów z wykładziną cementową do przesyłania i rozprowadzania wody na podstawie normy PN-EN 805:2002. Mimo, że norma została wprowadzona do 
stosowania w Polsce z początkiem 2003r to, w opinii autora Podręcznika, inwestorzy i projektanci, a w konsekwencji także Wykonawcy, nie korzystają z niej
powszechnie. Norma ta nakłada dużo wyższe wymagania w zakresie dokładności wykonania i badania niż norma PN-B-10725 z grudnia 1997r, dzięki czemu otrzymane wyniki badań są bardziej wiarygodne i dużo dokładniejsze. Autor ma nadzieję, że Suplement przedstawiający w przejrzysty sposób niezbędne procedury, uzupełnione o unikalne doświadczenia z wdrożenia tej normy w Niemczech, pozwoli na szersze zrozumienie i stosowanie, przez niezależnych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w szczególności, tej nowoczesnej normy.

Mimo, iż przeniesienie obowiązków i udzielenie pełnomocnictwa IR przez Inżyniera nie jest obowiązkowe, jest praktycznie niemożliwe, aby Inżynier był w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na nadzorowanie danego kontraktu, dlatego też wyznaczenie pełnomocnej osoby reprezentującej Inżyniera i działającej w jego imieniu, a także kierującej zespołem na terenie budowy jest standardowym działaniem. Wyznaczony asystent odpowiada wyłącznie przed Inżynierem. IR wypełnia takie obowiązki i posiada takie upoważnienia, jakie mogą mu zostać przekazane w trybie Subkl. 3.2 przez Inżyniera (z kopią dla Wykonawcy oraz Zamawiającego). Głównym obowiązkiem jest zwykle ogólny nadzór nad realizacją Robót oraz dopilnowanie, aby zostały one wykonane zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

W świetle uregulowań FIDIC IR nie musi posiadać uprawnień budowlanych zdefiniowanych przez polskie Praw o Budowlane. Funkcję IR może pełnić osoba, która jest przede wszystkim dobrym organizatorem, menadżerem i dobrze zna obowiązujące Prawo. Typowe pismo Inżyniera delegujące obowiązki i udzielające pełnomocnictwa Inżynierowi Rezydentowi załączono w Zał. B Część B01 (Form. WP01 i Form. WP02). W krajach anglosaskich (szczególnie w USA) popularne jest wydawanie Rezydentowi osobnego Certyfikatu dla podkreślenia jego szczególnej pozycji w Projekcie. Przykład takiego dokumentu pokazano w Zał. B Część B01 (Form. WP03). Należy zauważyć, że przy przekazywaniu obowiązków i uprawnień, pismo Inżyniera może nałożyć ograniczenia na czynności IR, które nie odnoszą się do samego Inżyniera (Inżynier może nałożyć np. ograniczenia finansowe tj. limit kwoty, do której IR ma upoważnienie na jednorazowe zlecenie roboty dodatkowej). 

Należy również zwrócić uwagę, że takie pismo upoważniające nabiera mocy w momencie jego skutecznego otrzymania przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ważnym jest, że jeżeli IR w jakimkolwiek momencie będzie nieobecny na Terenie Budowy przez okres dłuższy niż np. 3 dni, wtedy Inżynier powinien mianować osobę na czasowe zastępstwo. IR powinien, kiedy to możliwe, powiadomić Inżyniera z odpowiednim wyprzedzeniem o jakiejkolwiek nieobecności tego typu (urlop, choroba, przyczyna losowa), aby umożliwić przygotowanie i dostarczenie odpowiednich pism. Za pożądaną praktykę uważa się wydanie 2 oddzielnych pism tzn. Jednego anulującego uprawnienia IR i wyznaczającego tymczasowe zastępstwo i drugiego przekazującego obowiązki i upoważnienia osobie zastępującej. Wymagane są też 2 następne pisma odwracające cały proces, gdy IR wraca na swe stanowisko.

Spis treści

 

1. Stosowane skróty ................................................................................................................. 1

2. Wstęp .................................................................................................................................. 2

2.1. Struktura i układ Podręcznika ........................................................................................................... 2

3. Wytyczne do Zarządzania Robotami Inżynieryjno-Budowlanymi .......................................... 4

3.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 4

4. Inżynier i Inżynier Rezydent .................................................................................................. 6

4.1. Personel Zamawiającego .................................................................................................................. 6

4.2. Inżynier ........................................................................................................................................... 6

4.3. Inżynier Rezydent ............................................................................................................................. 7

4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ................................................................................................... 8

4.4.1. Prawa i obowiązki INI ......................................................................................................... 8

4.5. Słowa tabu ....................................................................................................................................... 9

5. Ogólne zadania Inżyniera Rezydenta ................................................................................... 12

5.1. Ustalenia ogólne ............................................................................................................................. 12

5.2. Zaplecze Inżyniera .......................................................................................................................... 12

5.3. Dokumentacja foto- i faktograficzna .............................................................................................. 12

5.3.1. Dziennik budowy .............................................................................................................. 13

5.3.2. Książka Obmiarów ............................................................................................................ 13

5.3.3. Dokumentacja powykonawcza ......................................................................................... 13

5.3.4. Miesięczny Raport Pogodowy .......................................................................................... 14

5.3.5. Fotograficzna rejestracja postępu Robót ......................................................................... 14

5.4. Zarządzanie danymi, korespondencja i komunikacja ..................................................................... 15

5.5. Sporządzanie raportów .................................................................................................................. 16

5.5.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................... 16

5.5.2. Raport Wstępny ................................................................................................................ 16

5.5.3. Raporty Przejściowe ......................................................................................................... 17

5.5.4. Raport Końcowy ............................................................................................................... 17

5.6. Współpraca na Terenie Budowy ..................................................................................................... 17

5.7. Tablice informacyjne budowy oraz wizytacje na budowie ............................................................. 17

5.8. Bhp na Terenie Budowy .................................................................................................................. 18

5.9. Zarządzanie personelem w Biurze IR .............................................................................................. 19

5.10. Artykuły biurowe ............................................................................................................................ 19

5.11. Urządzenia komputerowe .............................................................................................................. 19

5.12. Przechowywanie i usuwanie danych .............................................................................................. 19

5.13. Informacja zwrotna ........................................................................................................................ 20

6. Obowiązki kontraktowe Inżyniera Rezydenta ..................................................................... 21

6.1. Rola Inżyniera Rezydenta ............................................................................................................... 21

6.1.1. Obowiązki i uprawnienia .................................................................................................. 21

6.1.2. Raportowanie do Inżyniera .............................................................................................. 23

6.2. Działania wstępne.......................................................................................................................... 23

6.2.1. Rozpoczęcie Robót ............................................................................................................ 23

6.2.2. Organizacja Wykonawcy .................................................................................................. 24

6.2.3. Harmonogram Robót ....................................................................................................... 24

6.2.4. Plan Płatności i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ...................................................... 26

6.2.5. Użytkowanie Terenu Budowy ........................................................................................... 27

6.2.6. Usuwanie / przekładanie istniejącej infrastruktury .......................................................... 27

6.2.7. Godziny pracy ................................................................................................................... 27

6.2.8. Zabezpieczenie Wykonania / Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ............... 27

6.2.9. Gwarancja i rękojmia ....................................................................................................... 28

6.2.10. Wykaz Gwarancji .............................................................................................................. 32

6.2.11. Gwarancja Spłaty Zaliczki, Zaliczka .................................................................................. 32

6.2.12. Geodezyjne Tyczenie Robót .............................................................................................. 32

6.2.13. Zatwierdzanie Podwykonawców ...................................................................................... 33

6.3. Polecenia, Zmiany, Wyceny ............................................................................................................ 33

6.3.1. Ogólnie ............................................................................................................................. 33

6.3.2. Polecenia Inżyniera (SI)..................................................................................................... 34

6.3.3. Informacje projektowe ..................................................................................................... 35

6.3.4. Roboty Stałe projektowane przez Wykonawcę ................................................................ 35

6.3.5. Rysunki Warsztatowe ....................................................................................................... 35

6.3.6. Zmiany, korekty, dodania i pominięcia ............................................................................. 38

6.3.7. Wycena Zmian .................................................................................................................. 40

6.3.8. Kwoty Tymczasowe .......................................................................................................... 41

6.4. Rutynowe czynności i administracja ............................................................................................... 42

6.4.1. Rady Budowy .................................................................................................................... 42

6.4.2. Personel Wykonawcy ....................................................................................................... 43

6.4.3. Dostęp osób trzecich do Terenu Budowy .......................................................................... 44

6.4.4. Siła Robocza i Sprzęt Wykonawcy .................................................................................... 44

6.4.5. Jakość Materiałów, Urządzeń i Wykonawstwa ................................................................ 44

6.4.6. Kontrola Robót przed zakryciem ...................................................................................... 47

6.4.7. Uzgodnienia lub Ustalenia Inżyniera ................................................................................ 49

6.4.8. Zawieszenie Robót ............................................................................................................ 49

6.5. Ryzyko, obowiązki, zobowiązania i ubezpieczenia ......................................................................... 50

6.5.1. Podział ryzyk ..................................................................................................................... 50

6.5.2. Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszące ...................................................................... 50

6.5.3. Opieka Wykonawcy nad Robotami .................................................................................. 51

6.5.4. Szkody wyrządzone osobom i mieniu ............................................................................... 51

6.5.5. Zakłócenia dot. ruchu drogowego i przyległych nieruchomości ....................................... 53

6.5.6. Unikanie uszkodzenia dróg i konstrukcji .......................................................................... 54

6.6. Obmiary i świadectwa .................................................................................................................... 54

6.6.1. Obmiary ............................................................................................................................ 54

6.6.2. Świadectwa płatności i zapłaty ........................................................................................ 54

6.6.3. Cena Kontraktowa ............................................................................................................ 59

6.6.4. Kary za Zwłokę.................................................................................................................. 59

6.6.5. Korekta ceny ..................................................................................................................... 60

6.7. Roszczenia ..................................................................................................................................... 60

6.7.1. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy ............................................................................... 60

6.7.2. Roszczenia Wykonawcy o dodatkową zapłatę ................................................................. 60

6.7.3. Roszczenie Wykonawcy o Przedłużenie Czasu na Ukończenie ......................................... 62

6.7.4. Roszczenia „dodatkowe” ze strony Wykonawcy .............................................................. 63

6.7.5. Roszczenia Zamawiającego .............................................................................................. 63

6.8. Spory ......................................................................................................................................... 63

6.8.1. Klauzula 20 ....................................................................................................................... 63

6.8.2. Unikanie sporów ............................................................................................................... 64

6.9. Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego ................................................................................ 65

6.10. Procedury na zakończenie kontraktu ............................................................................................. 66

6.10.1. Świadectwo Przejęcia (TOC) ............................................................................................. 66

6.10.2. Okres Zgłaszania Wad ...................................................................................................... 68

6.10.3. Świadectwo Wykonania (PC) ............................................................................................ 68

6.10.4. Zwolnienie Terenu Budowy .............................................................................................. 69

6.10.5. Dokumentacja Powykonawcza......................................................................................... 69

6.10.6. Raport Końcowy Inżyniera ................................................................................................ 69

6.10.7. Rozliczenie Końcowe ......................................................................................................... 69

6.10.8. Rozliczenie Ostateczne, Zwolnienie od Zobowiązań oraz Ostateczne

Świadectwo Płatności ....................................................................................................... 69

7. Obowiązki nieujęte w OWK ................................................................................................ 72

7.1. Ogólnie ......................................................................................................................................... 72

7.2. Zarządzanie Projektem metodą EV................................................................................................. 72

7.2.1. Prakyka dotychczasowa (metoda klasyczna): ................................................................. 72

7.2.2. Nowe podejście (metoda EV): .......................................................................................... 73

ZAŁĄCZNIK A .......................................................................................................................................... 76

A01 - Subklauzule OWK FIDIC określające prawa i obowiązki Inżyniera .......................................................... 76

Ogólnie ....................................................................................................................................................... 76

Obowiązki asystentówInżyniera .................................................................................................................. 76

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator .......................................................................... 77

Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego .............................................................................. 77

A02 - Zapisy z budowy ................................................................................................................................... 81

A03 - Działania podejmowane przez IR na początku Kontraktu ...................................................................... 83

A04 - Procedury na zakończenie Kontraktu .................................................................................................... 86

A05 - Formaty raportów ................................................................................................................................ 89

Raport Wstępny ........................................................................................................................................... 89

Raporty o Postępie Robót (Przejściowe) ....................................................................................................... 90

Raport Końcowy ........................................................................................................................................... 91

A06a - Program Rady Budowy ........................................................................................................................ 94

A06b - Notatka z Rady Budowy (wzór) ........................................................................................................... 95

A07 - Procedury dot. wydawania Polecenia Zmiany (VO) ............................................................................... 97

Ogólnie ....................................................................................................................................................... 97

Format dokumentacji VO: ............................................................................................................................. 97

Dalsze Zapisy ................................................................................................................................................ 98

Lista Kontrolna - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki ............................................................................... 98

A08 - Procedury obmiaru Robót ................................................................................................................... 101

Ogólnie ..................................................................................................................................................... 101

Obmiar Przejściowy ................................................................................................................................... 102

Obmiary Końcowe ...................................................................................................................................... 102

A09 - Sporządzanie Świadectw Płatności i Procedura Fakturowania ............................................................ 104

Sporządzanie Przejściowych Świadectw Płatności i Ostatecznego Świadectwa Płatności ......................... 104

Procedura Fakturowania ............................................................................................................................. 105

A10 - Bezpieczeństwo na Terenie Budowy ................................................................................................... 108

Obowiązujące prawo ................................................................................................................................. 108

Obowiązki personelu Inżyniera ................................................................................................................... 108

A11 - Procedury dot. rozpatrywania roszczeń Stron Trzecich ....................................................................... 111

A12 - Przechowywanie i usuwanie Zapisów z Budowy ................................................................................. 113

ZAŁĄCZNIK B ........................................................................................................................................ 117

B01 - Wzory pism kontraktowych ................................................................................................................. 117

WP01: Delegowanie części praw i obowiązków Inżyniera na Inżyniera Rezydenta ................................... 117

WP02: Memorandum dla Inżyniera Rezydenta .......................................................................................... 119

WP03: Certyfikat Pełnomocnictwa Inżyniera Rezydenta ............................................................................ 121

WP04: Wyznaczenie niezależnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .................................................... 122

WP05: Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia .............................................................................................. 125

WP06a: Prawo dostępu do Terenu Budowy ............................................................................................... 126

WP06b: Protokół przekazania Terenu Budowy .......................................................................................... 127

WP07: Polecenie Inżyniera (SI) ................................................................................................................... 129

WP08: Potwierdzenie Polecenia ustnego ................................................................................................... 130

WP09: Polecenie Inżyniera - wykonanie prac zabezpieczających .............................................................. 131

WP10: Polecenie Inżyniera - zawieszenie Robót........................................................................................ 132

WP11: Polecenie Inżyniera - wznowienie Robót........................................................................................ 133

WP12: Polecenie Zmiany (VO) .................................................................................................................... 134

WP13: Polecenie użycia Kwoty Tymczasowej (PSO) ................................................................................... 135

WP14a: Przejściowe Świadectwo Płatności ................................................................................................ 136

WP14b: Załącznik do Przejściowego Świadectwa Płatności ....................................................................... 137

WP15: Świadectwo Przejęcia (TOC) ............................................................................................................ 138

WP16: Roszczenie Wykonawcy o przedłużenia Czasu na Ukończenie ....................................................... 139

WP17: Roszczenie finansowe Wykonawcy ................................................................................................. 140

WP18: Świadectwo Wykonania (PC) ........................................................................................................... 141

WP19: Szablony pozostałej korespodencji kontraktowej Inżyniera Rezydenta ....................................... 142

B02 - Wzory Formularzy Kontraktowych ...................................................................................................... 146

WF01: Terminy kontraktowe ...................................................................................................................... 146

WF02: Lista Kontrolna ważnych czynności na początku Kontraktu ............................................................ 151

WF03a: Wykaz Gwarancji ........................................................................................................................... 153

WF03b: Instrukcja zgłaszania wad w okresie gwarancyjnym - przykład ..................................................... 154

WF03c: Protokół zgłoszenia wady / usunięcia wady .................................................................................. 157

WF04: Protokół negocjacji nowej stawki .................................................................................................... 158

WF05: Zgłoszenie Robót do inspekcji / Zatwierdzenie Robót przed zakryciem.......................................... 159

WF06a: Tygodniowy raport Wykonawcy - Personel ................................................................................... 160

WF06b: Tygodniowy raport Wykonawcy - Sprzęt ....................................................................................... 161

WF07: Rejestr Materiałów .......................................................................................................................... 162

WF08a - Książka Obmiarów (wzór) ............................................................................................................. 162

WF08b: Książka Obmiarów - zbiorcza (przykład) ........................................................................................ 163

WF09: Wniosek Wykonawcy o Przejściowe Świadectwo Płatności (Rozliczenie Miesięczne) .................... 164

WF10: Miesięczny Raport o postępie Robót ............................................................................................... 166

WF11: Miesięczny Raport pogodowy (przykład) ........................................................................................ 167

WF12: Rejestr Poleceń Inżyniera (SI) .......................................................................................................... 168

WF13: Rejestr i status Poleceń Zmian (VO) ................................................................................................ 168

WF14: Rejstr odstąpień od zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub warunków

Pozwolenia na Budowę ................................................................................................................ 169

WF15: Rejestr Poleceń użycia Kwoty Tymczasowej (PSO) .......................................................................... 169

WF16: Rejestr i status Roszczeń finansowych ............................................................................................ 170

WF17: Rejestr i status Roszczeń o przedłużenie Czasu Na Ukończenie ...................................................... 171

WF18: Rejestr Świadectw Przejęcia Robót (TOC) ....................................................................................... 171

WF19: Rejestr Świadectw Płatności ............................................................................................................ 172

WF20: Rejestr Rysunków Warsztatowych .................................................................................................. 172

ZAŁĄCZNIK C ........................................................................................................................................ 174

C01 - System Zarządzania Danymi (DMS) ..................................................................................................... 174

Ogólnie ..................................................................................................................................................... 174

Sprzęt ..................................................................................................................................................... 174

Oprogramowanie ....................................................................................................................................... 174

System Ewidencjonowania Korespondencji ............................................................................................... 175

System Archiwizacji ................................................................................................................................... 175

Dane Przechowywanie w Wersji Elektronicznej ......................................................................................... 176

Funkcjonowanie Systemu Prowadzenia Korespondencji ........................................................................... 177

Ogólnie ....................................................................................................................................... 177

Dokumenty Przychodzące ............................................................................................................. 177

Dokumeny Wychodzące .............................................................................................................. 178

C02 - Korespondencja - Podpis i Zatwierdzenie ............................................................................................ 180

C03 - Rejestr Korespondencji wychodzącej (WY) .......................................................................................... 183

C04 - Rejestr Korespondencji przychodzącej (WE) ........................................................................................ 183

C05 - System Archiwizacji - przykład ............................................................................................................. 185

C06 - Typowa Mapa Danych ......................................................................................................................... 191

C07 - System Korespondencji / Datownik - przykład .................................................................................... 196

ZAŁĄCZNIK D - Roszczenia kontraktowe ....................................................................................................... 198

Roszczenia Wykonawcy .............................................................................................................................. 198

Ogólnie ....................................................................................................................................... 198

Roszczenia pozakontraktowe ..................................................................................................................... 199

Rozpatrywanie Roszczeń Wykonawcy ........................................................................................................ 200

Otrzymanie Roszczeń oraz ich Ocena ........................................................................................... 200

Oszacowanie Roszczeń ................................................................................................................. 200

Istotne zapisy poszczególnych Sublauzul OWK FIDIC dot. roszczeń ........................................................... 202

Tablica D1. Subklauzule upoważniające Wykonawcę do wystąpienia z Roszczeniem................................ 203

Roszczenia Zamawiającego ......................................................................................................................... 205

Tablica D2. Subklauzule upoważniające Zamawiającego do wystąpienia z Roszczeniem .......................... 206

ZAŁĄCZNIK E - Zawartość CD (wzory pism i formularzy kontraktowych) ....................................................... 209

SUPLEMENT - POLOWE PRÓBY CIŚNIENIOWE NA PRZYKŁADZIE RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH WODY Z RUR Z

ŻELIWA SFEROIDALNEGO (DCI) K9 PN25 DN700, DN800 I DN900 Z WYKŁADZINĄ Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ (CM)210

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 210

Kodeks Postępowania DVGW "Arkusz Roboczy W 400-2".......................................................................... 213

Protokół Próby ........................................................................................................................................... 222

Produkty powiązane

Zapisz się do Newslettera
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl